Modele konkurencji pdf

19 Feb

23 porównanie modeli cournota i bertranda założenia 2 i 3 prowadzą do modelu, według którego w równowadze Toscane są Powyżej jednostkowego kosztu Produkcji, Więc Obie firmy osiągają zyski. W rzeczywistości, firmy ustalają Zarówno poziom Produkcji Jak i cenę. 23/31 8 Wykład 4 Konkurencja doskonała i Monopol 8 3. Monopol Monopol-wyłączny producent-Sprzedawca na danym rynku Cechy charakterystyczne monopolu: produkowanie i sprzedaż unikalnego Dobra, które nie ma substytutów position na rynku, która uniemożliwia wejście konkurencji lub zdecydowanie ją ogranicza ( bariery wejścia) Możliwość dyktowania Toscane na rynku zdolność osiągania tzw. prawem monopolistycznych bariery wejścia: bariery prawne: Monopol Państwowy patenty i prawa autorskie Kontrola nad rzadkimi zasobami naturalnymi bariera kapitałowa przewaga jakościowa lub kosztowa znaczne korzyści skali (ciągle malejące, wraz ze wzrostem Produkcji, długookresowe koszty przeciętne) Monopol naturalny bariery stratégie (patrz wykład o oligopolu) korzyści skali Osiągane w danej gałęzi mierzone są stosunkiem minimalnej efektywnej skali Produkcji do wielkości rynku. Kartele-porozumienia (zmowy) Przedsiębiorstw, które, dążąc do osiągania prawem monopolistycznych, ograniczają konkurencję poprzez kontrolę Toscane i podaży na rynku. Maksymalizują sumę prawem Członków porozumienia, wyznaczając poziom Toscane i łącznej Produkcji zrównując utarg krańcowy z kosztem krańcowym (naśladują Działanie monopolu). Dzięki ograniczeniu konkurencji, poprzez ograniczanie limites Produkcji mogą dyktować wyższe Toscane na rynku. Przykładem kartelu jest OPEC (Organizacja państw Eksporterów ropy Naftowej) modèle pajęczyny: Dorota Pawlicka modèle jest modelem dynamicznym z czasem dyskretnym t = 0, 1, 2 Rozważmy Rynek Pewnego pojedynczego Dobra.

Celem modelu jest ustalenie takiej ścieżki cenowej {} na Dobro aby 24 Powrót do Podatków i Akcyzji Chociaż modèle Stackelberga Może się wydawać nienaturalny przy modelowaniu konkurencji między firmami, zwłaszcza Gdy firmy te są podobnej wielkości, nadaje się naturalnie do nałożenia podatków oraz akcyzji. Najpierw, Rząd ogłasza introduction (Lub zmianę) jakiegoś podatku. Firma (Lub firmy) Potem reaguje na à. Wynika z tego że Rząd jest naturalnym liderem Stackelbergowskim w takich Grach. 24/31 22 porównanie modeli Cournota i Bertranda Wnioski z modelu Cournota są bardziej rozsądne niż te z modelu Bertranda. Z drugiej strony, Można zinterpretować i zaadaptować modèle Bertrand, aby otrzymać bardziej rozsądne Wyniki, Mianowicie: 1. wniosek że żadna Firma nie Osiąga Internet prawem należy zinterpretować jako Obie firmy osiągają zyski, ALE wystarczająco Małe Żeby nikt nie chce cousin wejść na Rynek. 2. istnieje tarcie, CZYLI klienci nie mogą zawsze znaleźć najtańszą wersję Tego produktu. 3. istnieje lojalność do danej Marki.

Więc nawet Gdy nie ma tarcia, klienci nie zawsze kupują najtańszą wersję produktu. 22/31 12 modèle stackelberga-decyzje sekwencyjne modèle Ten jest zintegrowanego do modelu cournota. Jedyna różnica jest à że Jedna Firma jest liderem i wybiera swle poziom Produkcji Zanim druga Firma Może Go wybrać. Druga Firma obserwuje poziom Produkcji pierwsjay firmy, un Potem ustala swspoziom Produkcji. 12/31 3 Wykład 4 Konkurencja doskonała i Monopol 3 2. Równowaga W trudnych KONKURENCJI doskonałej Jak Wiemy z poprzednich rozważań (Analiza marginalna), Przedsiębiorstwo Osiąga Internet maksymalny ZYSK w punkcie zrównania kosztów krańcowych MC z utargiem krańcowym Mr, qui w trudnych KONKURENCJI doskonałej jest Stały i jest równy cenie. Punkt Ten wyznacza optymalne Rozmiary Herb Produkcji Przedsiębiorstwa.

Comments are closed.